Smiley face

Propozície

Základná škola Ľudovíta Fullu na Maurerovej ul. 21 v Košiciach vyhlasuje 17. ročník celoslovenského projektu Fullova ruža 2020

Téma: Spievanky, spievanky

 

Začiatok 17. ročníka: 01.02.2020    

Uzávierka súťaže: 31.03.2020 

 

Rozvíjané kompetencie a spôsobilosti žiakov:

• vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry,

• v oblasti informačných a komunikačných technológií,

• sociálne, personálne a občianske, 

• prezentovať seba, svoje názory, schopnosti a vedomosti.

 

Uplatnenie prierezových tém:

Osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné schopnosti

 

Predmety:

výtvarná výchova, výchova umením, informatická výchova, informatika, počítačová grafika, etická výchova, občianska výchova...

 

Ciele:

• vedome rozvíjať tvorivosť, vlastné cesty sebavyjadrenia, s dôrazom na vlastný prístup, názor a vkus, 

• tvorivo používať vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky, komponovať a štylizovať,

• podporovať a podnecovať  nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém,

• rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu,

• rozvíjať osobnosť a charakter žiaka, budovať hodnoty, osobné, ľudské, spoločenské...

 

Vyhodnotenie: apríl 2020

Web stránka projektu: www.fullovaruza.sk    

 

Ak sa chcete inšpirovať a dozvedieť sa o teleprojekte viac, prezrite si predchádzajúce ročníky súťaže na webstránke projektu. 

Výtvarné práce bude hodnotiť odborná porota (učitelia výtvarnej výchovy) a detská porota (žiaci školy).

V každej kategórii budú udelené tieto ceny: Zlatá ruža, Strieborná ruža, Bronzová ruža, Čestné uznania (o počte rozhodne porota)

 

POZOR!!! Projekt Fullova ruža 2020 má dve časti:

 

1. Mestská výtvarná súťaž pre  materské školy, základné školy a osemročné gymnáziá z Košíc

Výtvarné techniky: ľubovoľné, (maľba, kresba, grafika, kombinované techniky, priestorové práce...)

Kategórie: A: MŠ, B: I. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník), C: II. stupeň ZŠ (5. – 9. ročník) a OG (príma – kvarta)

Na každú prácu uveďte: názov práce, meno, priezvisko a vek autora, kategóriu, názov práce a adresu školy

Výtvarné práce doručte osobne alebo pošlite poštou do 31.3.2020 na adresu: Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21,  040 22 Košice

2. Celoslovenský teleprojekt v počítačovej grafike pre materské školy, základné školy, stredné školy a osemročné gymnáziá z celého Slovenska

Kategórie: A: MŠ, B: I. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník), C: II. stupeň ZŠ (5. – 9. ročník) a OG (príma – kvarta), D: stredné školy a osemročné gymnáziá (kvinta - oktáva)

Použité technológie: jednoduché grafické editory (maľovanie, skicár, Tux Paint, RNA...), zložitejšie grafické programy (napr. Logo Motion, Corel, Photoshop, Pixlr, Zoner Callisto...), digitálna fotografia, elektronická pošta

Svoje výtvarné práce zhotovené na počítači (nie preskenované výtvarné práce zhotovené klasickými výtvarnými technikami!!!) posielajte samostatne elektronickou poštou do 31.03.2020 na adresu:

Do súťaže v počítačovej grafike budú zaradené iba práce, ktoré spĺňajú nasledovné požiadavky:

• sú uložené vo formáte JPG, BMP alebo statický GIF (minimálne 800x600 pixelov) 

• s povinným popisom údajov: názov práce, meno, priezvisko a vek autora, použitý grafický program, kategória, názov a adresa školy podľa vzoru na stránke projektu

 

TEŠÍME SA NA VAŠE PRÁCE!

 

Ochrana osobných údajov:

Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice, IČO: 35546841 zbiera a spracúva popri zbere žiackych umeleckých diel aj osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, navštevovaná škola. Tieto údaje budú použité za účelom organizačného zabezpečenia súťaže, kontaktovania výhercov, na prezentáciu a propagáciu projektu, jeho účastníkov, ich súťažných prác a výsledkov súťaže a na propagačné účely v lokálnych a celoštátnych médiách, na výstave výtvarných prác, na sociálnych sieťach a webovej stránke projektu. Zapojením sa do súťaže súhlasí účastník so spracovaním svojich osobných údajov. Kontaktná zodpovedná osoba pre poskytnutie ďalších informácií je: Mgr. Ivana Ľuptáčiková, 0903651419, , Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice.

 

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Uzávierka súťaže

predĺžená na neurčito

práce posielajte

sutaz@fullovaruza.sk

UPOZORNENIE

Do súťaže zaradíme iba práce riadne vyplnené podľa vzoru:

 Lightbox Image