Smiley face

Propozície

Základná škola Ľudovíta Fullu na Maurerovej ul. 21 v Košiciach vyhlasuje 19. ročník celoslovenského projektu Fullova ruža 2024

Téma: Moje hobby, môj koníček

 

Začiatok 19. ročníka: 10. apríl 2024    

Uzávierka súťaže: 10. máj 2024 

 

Rozvíjané kompetencie a spôsobilosti žiakov:

• vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry,

• v oblasti informačných a komunikačných technológií,

• sociálne, personálne a občianske, 

• prezentovať seba, svoje názory, schopnosti a vedomosti.

 

Uplatnenie prierezových tém:

Osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné schopnosti

 

Predmety:

výtvarná výchova, informatika, počítačová grafika, vlastiveda, etická výchova, občianska výchova...

 

Ciele:

• vedome rozvíjať tvorivosť, vlastné cesty sebavyjadrenia, s dôrazom na vlastný prístup, názor a vkus, 

• tvorivo používať vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky, komponovať a štylizovať,

• podporovať a podnecovať  nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém,

• rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu,

• rozvíjať osobnosť a charakter žiaka, budovať hodnoty, osobné, ľudské, spoločenské...

 

Vyhodnotenie: 5. jún 2024

Web stránka projektu: www.fullovaruza.sk    

 

Ak sa chcete inšpirovať a dozvedieť sa o projekte viac, prezrite si predchádzajúce ročníky súťaže na webstránke projektu. 

Výtvarné práce bude hodnotiť odborná porota (učitelia výtvarnej výchovy) a detská porota (žiaci školy).

V každej kategórii budú udelené tieto ceny: Zlatá ruža, Strieborná ruža, Bronzová ruža, Čestné uznania (o počte rozhodne porota)

 

POZOR!!! Projekt Fullova ruža 2024 má dve časti:

 

1. Mestská výtvarná súťaž pre  materské školy, základné školy a osemročné gymnáziá z Košíc

Výtvarné techniky: ľubovoľné, (maľba, kresba, grafika, kombinované techniky, priestorové práce...)

Kategórie: A: MŠ, B: I. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník), C: II. stupeň ZŠ (5. – 9. ročník) a OG (príma – kvarta)

Na každú prácu uveďte: názov práce, meno, priezvisko a vek autora, kategóriu, názov a adresu školy

Výtvarné práce doručte osobne alebo pošlite poštou do 15. mája 2023 na adresu: Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21,  040 22 Košice

2. Celoslovenský teleprojekt v počítačovej grafike pre materské školy, základné školy, stredné školy a osemročné gymnáziá z celého Slovenska

Kategórie: A: MŠ, B: I. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník), C: II. stupeň ZŠ (5. – 9. ročník) a OG (príma – kvarta), D: stredné školy a osemročné gymnáziá (kvinta - oktáva)

Použité technológie: jednoduché a pokročilé grafické editory.

Svoje výtvarné práce zhotovené na počítači (nie preskenované výtvarné práce zhotovené klasickými výtvarnými technikami!!!) posielajte samostatne elektronickou poštou do 10. mája 2024 na adresu:

Do súťaže v počítačovej grafike budú zaradené iba práce, ktoré spĺňajú nasledovné požiadavky:

• sú uložené vo formáte JPG, BMP, PNG alebo statický GIF (minimálne 800x600 pixelov) 

• s povinným popisom údajov: názov práce, meno, priezvisko a vek autora, použitý grafický program, kategória, názov a adresa školy podľa vzoru na stránke projektu

 

TEŠÍME SA NA VAŠE PRÁCE!

 

Ochrana osobných údajov:

Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice, IČO: 35546841 zbiera a spracúva popri zbere žiackych umeleckých diel aj osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, navštevovaná škola. Tieto údaje budú použité za účelom organizačného zabezpečenia súťaže, kontaktovania výhercov, na prezentáciu a propagáciu projektu, jeho účastníkov, ich súťažných prác a výsledkov súťaže a na propagačné účely v lokálnych a celoštátnych médiách, na výstave výtvarných prác, na sociálnych sieťach a webovej stránke projektu. Zapojením sa do súťaže súhlasí účastník so spracovaním svojich osobných údajov. Kontaktná zodpovedná osoba pre poskytnutie ďalších informácií je: Mgr. Ivana Ľuptáčiková, 0903651419, , Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice.

 

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Uzávierka súťaže

10. mája 2024

práce posielajte

fullovaruza2024@gmail.com

UPOZORNENIE

Do súťaže zaradíme iba práce riadne vyplnené podľa vzoru:

 Lightbox Image